Algemene Voorwaarden Gevavi Schoeisel B.V.

1. Toepasselijkheid
1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, tussen Gevavi Schoeisel B.V. (verder te noemen: Gevavi) en haar wederpartij, aanbiedingen en toekomstige 
             (rechts) betrekkingen daaronder begrepen. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.2       Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige 
             bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat
             daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van kracht.
1.3       In geval de inhoud van deze voorwaarden in strijd zijn met eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij prevaleren de algemene voorwaarden van Gevavi.

2. Aanbiedingen/ totstandkoming overeenkomst
2.1       Iedere aanbieding van Gevavi is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2       Een aanbieding die vergezeld gaat van een begroting, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven te allen tijde eigendom van Gevavi en  mogen niet worden vermenigvuldigd noch aan
             derden ter inzage worden gegeven.
2.3       Gevavi behoudt zich het recht voor bestellingen onder rembours te leveren.

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1       Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand nadat Gevavi deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering maakt.
3.2       Indien en voor zover geen opdrachtbevestiging is verzonden geldt de factuur als opdrachtbevestiging.

4. Prijzen
4.1       Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.2       Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, douanetarieven, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de
             overeengekomen prestatie, geven Gevavi 
het recht de overeengekomen prijs te wijzigen.

5. Levering en levertijd
5.1       Levering vindt plaats aan het door de wederpartij opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2       Een door Gevavi opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die
             derden verstrekte gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Gevavi zal zich inspannen de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen.
5.3       Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding. De wederpartij is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of het
             betreffende gedeelte van de overeenkomst op te schorten indien de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het
             betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat dan wel zijn verplichtingen niet opschort en dan nog eerst nadat Gevavi een redelijke termijn is gesteld om de verplichtingen na te
             komen en Gevavi daaraan niet heeft kunnen voldoen.
5.4       De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
5.5       Vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst is het gekochte voor rekening en risico van de wederpartij.

6. Transport/risico
6.1       Transport en/of verzending vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen. Indien de verkochte zaak door een door Gevavi aangewezen vervoerder
             bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de wederpartij van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij.
6.2       De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Gevavi is verstrekt, door Gavavi bepaald. Specifieke wensen van de
             wederpartij ten aanzien van het bovenstaande worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij hiervan de meerkosten draagt.

7. Eigendomsvoorbehoud
De door Gevavi geleverde zaken blijven het eigendom van Gevavi totdat de wederpartij de koopsom volledig heeft voldaan. Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

8. Betaling en zekerheid
8.1       Facturen van Gevavi dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of
             opschorting uit welke hoofde dan ook. Ingeval van niet tijdige betaling verkeert de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de wederpartij rente verschuldigd ten
             bedrage van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan met een minimum van de wettelijke rente per jaar en heeft Gevavi recht op buitengerechtelijke incassokosten zijnde 15% van de
             vordering.
8.2       Ingeval van niet tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8.3       Ingeval van niet tijdige betaling behoudt Gevavi zich het recht voor (toekomstige) leveringen op te schorten.
8.4       Gevavi is steeds gerechtigd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare vordering van
             de 
wederpartij op Gevavi.
8.5       De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Gevavi terstond genoegzaam en in de door Gevavi gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming
             van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Gevavi gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
8.6       Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven worden al zijn verplichtingen
             onmiddellijk opeisbaar.

9. Overmacht
9.1       Gevavi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
             en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
             niet-voorzien, waarop Gevavi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gevavi niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gevavi of van derden
             daaronder begrepen. Gevavi heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gevavi
             zijn verbintenis had moeten nakomen.
9.3       Gevavi kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
9.4       Voor zoveel Gevavi ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
             nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gevavi gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
             De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid
10.1      Indien Gevavi toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, kan zij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden ter zake van de vervangende schadevergoeding, dat wil
              zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. Gevavi is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade.
10.2      De aansprakelijkheid van Gevavi veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het Factuurbedrag dat Gevavi in rekening heeft gebracht.
10.3      Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan
              Gevavi heeft gemeld.
10.4      Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis waardoor de boete opeisbaar is geworden of de
              schade is veroorzaakt,tenzij met de invordering in rechte daarvan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
10.5      Gevavi is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik door de wederpartij van het geleverde product.
10.6      Ter voorkoming van onjuist en onzorgvuldig gebruik dan wel gebruik van de door Gevavi geïmporteerde producten voor doeleinden waarvoor deze producten niet zijn bestemd, is
              de 
wederpartij die op haar beurt deze producten aan derden levert gehouden die derden een goede en duidelijke productomschrijving en gebruikshandleiding ter beschikking te stellen.
10.7      De aansprakelijkheid van Gevavi is beperkt tot het bedrag van de aansprakelijkheid van de producent.
10.8      De wederpartij vrijwaart Gevavi voor alle schade die de wederpartij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Gevavi geleverde zaken.

 

11. Gebreken/klachttermijnen/retourzendingen

11.1      De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij de aflevering te controleren op eventuele beschadigingen of tekortkomingen en (indien deze zich voordoen) Gevavi hiervan
              onmiddellijk 
schriftelijk in kennis te stellen onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
11.2      Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen nadien geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon of de factuur en binnen acht dagen na aflevering
              schriftelijk aan Gevavi te melden bij gebreke waarvan de zaken worden geacht te zijn geleverd en ontvangen in de juiste staat. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij
              geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
11.3      Klachten over facturen dient de wederpartij binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Gevavi. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de
              factuur te hebben goedgekeurd.
11.4      Het recht van de wederpartij op vergoeding of vervanging van de geleverde zaken vervalt indien de zaken waarover klachten bestaan zijn door de wederpartij of een derde zijn verwerkt,
              bewerkt, gerepareerd dan wel onoordeelkundig zijn behandeld of gebruikt.
11.5      Retourzendingen worden alleen met toestemming van Gevavi verricht. Retourzendingen die zondertoestemming van Gevavi worden verricht worden door Gevavi niet geaccepteerd en
              zullen aan de wederpartij worden geretourneerd dan wel zal Gevavi voor rekening en risico van de wederpartij tot haar beschikking houden.

12. Toepasselijk recht
12.1      Op alle rechtsbetrekkingen tussen Gevavi en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Zwolle is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
12.2      De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is doorslaggevend. Ingeval van strijdigheid vaneen van de artikelen uit deze algemene voorwaarden blijven de overige
              voorwaarden onverkort van kracht.